top of page

Terug naar "Visie en Troeven"

Algemene schoolvisie

Onze school maakt deel uit van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 

 

De grondbeginselen, waarden en doelstellingen van het PPGO concretiseren wij in een schooleigen onderwijsvisie. Deze visie is vertaald in een aantal waarden die de werking van onze school vorm geeft en vindt zijn oorsprong in de slogan van onze school:

 

“Samen bouwen aan de toekomst van onze kinderen”

 

Samen bouwen aan de toekomst van onze kinderen

Onze school bestempelen we graag als een familiale, laagdrempelige en gastvrije school. Gastvrijheid zorgt voor een school waar iedereen zich welkom voelt. Open communicatie, wederzijds respect en warme omgangsvormen zijn waarden waaraan we veel belang hechten. 

In onze school betekent dit

In onze school zijn alle leerlingen en ouders welkom. Wij staan open voor iedereen en wensen ongeacht hun geslacht, levensbeschouwing, afkomst, nationaliteit en geaardheid hen bij te staan in hun ontplooiing tot evenwichtige, sociaal geëngageerde volwassenen. 

Leerlingen en ouders kunnen bij iedereen terecht op onze school, gaande van iedere leerkracht tot de directie. We wensen de drempel steeds te verlagen door in te spelen op culturele en talige verschillen, om zo betrokkenheid omtrent het schoolgebeuren van ouders en leerlingen te stimuleren. De poorten van de school, en soms wel eens van de klas, staan open voor alle ouders.

 

Samen bouwen aan de toekomst van onze kinderen

De kinderen die ons verlaten dienen over voldoende bagage te beschikken om hun traject verder te zetten in het secundair onderwijs.

Wij geloven in de groeimogelijkheden van elke leerling, en dit op basis van zijn of haar talenten. De belangen en het ontwikkelingsproces van onze kinderen staat hoe dan ook centraal in onze schoolwerking. Elk kind is uniek en wordt als individu, op maat, behandeld.

In onze school betekent dit

Aandacht voor groei is aandacht besteden aan alle facetten van de ontwikkeling van een kind. Het is aandacht hebben voor de ontwikkeling kennis, vaardigheden én attitudes. Door onderzoekend en levensecht leren wensen we de natuurlijke nieuwsgierigheid en exploratiedrang van de kinderen te prikkelen om zo een houding van levenslang leren te stimuleren.

Door participatieve en coöperatieve werkvormen gaat het schoolteam op zoek naar de talenten van alle kinderen. Zo worden leerlingen positief gestimuleerd om voortdurend uitdagingen aan te gaan en hun grenzen te verleggen. Zij ontplooien zich als bewuste mondige burgers met belangstelling en respect voor hun medeburgers en de maatschappij.

Die focus is terug te vinden in de wijze waarop thema’s worden uitgewerkt, activiteiten worden vormgegeven en begeleid.

Begeleiding en differentiatie is een sleutelwoord op onze school. Binnen de draagkracht van elke klas werken we kindgericht: aangepaste aanpak, uitdagende opdrachten, gevarieerde huistaken, leertrajecten, enz.

De ontwikkeling van elk kind wordt door de leerkrachten nauwgezet opgevolgd en vormt de basis voor de verdere begeleiding die wordt vormgegeven. We hanteren op school een eigen kind- een leerlingvolgsysteem die de mogelijkheid biedt gericht en gestructureerd in te spelen op de noden van de kinderen. Die gerichte ondersteuning is ingebed in een overzichtelijk zorgbeleid, waarin alle actoren gericht werden gekozen, hun taken kennen en waarin de afspraken duidelijk geformuleerd zijn.

De concretisering hiervan is terug te vinden in de talentwerking binnen het kleuterteam, gekoppeld aan een individuele ‘knapmap’, en de ontwikkeling van een portfolio binnen de lagere school die de basis zal vormen voor verdere oriëntering binnen het secundair onderwijs.

 

Orde en regelmaat werken aanstekelijk, dragen bij tot een aangename schoolsfeer en geven zuurstof om te leren. Met deze orde scheppen wij een rustige leer- en leefomgeving, waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen en waar het fijn is om te zijn.

In onze school betekent dit

In onze school bieden we de kinderen structuur. Er zijn duidelijke afspraken voor de personeelsleden, voor de kinderen en de ouders. Deze afspraken worden opgenomen in ons schoolwerkplan en schoolreglement. 

 

Structuur is orde en netheid, is op tijd komen en zich houden aan de vooropgestelde afspraken. Structuur bieden we aan binnen een kindvriendelijk beleid, geen structuur om de structuur… maar als middel om in een veilige omgeving te groeien.

 

Samen bouwen aan de toekomst van onze kinderen

Wij geloven in een maatschappij waarbij iedereen in harmonie kan leven en willen kinderen afleveren die hetzelfde ideaal delen. Wij bouwen aan een toekomst waarbij elk individu ontplooiingskansen heeft in die maatschappij, dankzij een harmonische wisselwerking met de gemeenschap. 

In onze school betekent dit

Als school schenken we veel aandacht aan de schoolcultuur. We vertrekken vanuit een maatschappijbeeld en werken hard aan sociale vaardigheden, door kinderen bewust te laten nadenken over gebeurtenissen en hun eigen gedrag. Gehanteerde coöperatieve werkvormen in de klas en de nadruk op geweldloze communicatie stimuleren de kinderen om samen te werken, te overleggen, van elkaar te leren, met conflicten om te gaan. 

Wil men nog van ‘toekomst’ willen spreken, zal iedereen bewuster omgaan met de natuur en wat ze ons te bieden heeft. Het is de taak van de school om kinderen hierop attent te maken en hen kritisch te laten nadenken over onze levenswijze en de invloed dat die heeft op de toekomst van onze samenleving. Het domein waarop de school gevestigd is, biedt hiervoor zeer veel mogelijkheden.

 

Binnen ons project rond ‘Outdoor Learning’ schenken we aandacht aan die buitenomgeving om hoe deze kan gebruikt worden als een volwaardige leeromgeving.

We wensen onze leerlingen te stimuleren zich steeds verder te ontwikkelen en altijd open te staan voor verandering en vernieuwing. Het huidig onderwijsklimaat situeert zich binnen een snel veranderende maatschappij. Deze laat zich vooral opmerken in de technische evolutie, de explosie van informatie- en communicatietechnologieën. Hun omvang en tempo is in die mate gegroeid, dat deze uitbreiding nog onmogelijk bij te houden is, zonder een aangepaste vorming.

 

Met een doordacht uitgewerkt ICT-infrastructuur, gekoppeld aan een mediawijze leerkrachten, biedt onze school daar een antwoord aan.

 

Samen bouwen aan de toekomst van onze kinderen

Als school gaan we een engagement aan met de leerlingen en de ouders. Hierbij dient iedereen zich ervan bewust te zijn wat zijn bijdrage is en klaar te staan om zich hiervoor in te zetten. Engagement betekent verantwoordelijkheid opnemen voor jezelf, de ander en het gezamenlijk project.

 

In onze school betekent dit

Elk kind wordt ernstig genomen. Elk kind krijgt de kans om zijn mening te vertolken en wordt aangezet om respect te tonen voor de mening van anderen. Het engagement van de kinderen wordt gestimuleerd door hen te betrekken bij de organisatie van het schoolgebeuren, via de leerlingenraad, en hen actief te betrekken bij hun leertraject. 

Ouders tonen officieel hun engagement door het schoolreglement te ondertekenen en na te leven. Hiernaast wordt de samenwerking en ouderbetrokkenheid gestimuleerd door hun aanwezigheid in de schoolraad en het oudercomité, door ouders uit te nodigen in de klassen gedurende de openklasdagen, door ze actief te bettrekken bij de opvolging van de kinderen, bij het beleid van de school, enz.

Wij als school engageren zich, om op een professionele wijze en met gedrevenheid jullie kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot sociaal geëngageerde volwassenen, zodat ze hun plaats kunnen vinden in de maatschappij. 

Het is onze zorg om interne kwaliteit te bewaken. We zijn ons ervan bewust dat onze professionaliteit voortdurend moet worden geoptimaliseerd. 

 
Terug naar "Visie en troeven"

De Goudenregen

GO! BASISSCHOOL

bottom of page