top of page

Talenbeleid

Terug naar "Visie en Troeven"

Als Brussels schoolteam willen wij aan alle kinderen maximale kansen geven om hun taalcompetentie te vergroten.

Dit willen we realiseren door een positieve houding aan te nemen tegenover de thuistaal van de leerlingen. Wij gaan ervan uit dat wanneer er wederzijds respect ten opzichte van de moedertaal van kinderen wordt getoond, het aanleren van een nieuwe, vreemde taal een stuk gemakkelijker verloopt.

Bovendien ervaren we dat kinderen het fijn vinden om van leerkrachten het signaal te krijgen dat ze af en toe een woordje van hen kunnen opsteken.

 

 

Het eerste contact met talen is een uiterst delicaat moment, want een nieuwe taal leren moet bij leerlingen het gevoel doen ontstaan dat het beter is die taal te leren en dat het nodig en haalbaar is.

 

Nog voor ze op school een echte taal leren, komen kinderen uit de Brusselse multiculturele regio in contact met verschillende talen. Voor de meeste van onze kinderen is het Frans hun moedertaal/ en of hun tweede thuistaal en/ of straattaal.

 

De voorkennis van een taal varieert van kind tot kind. De socio – economische achtergrond van het kind mogen we zeker niet uit het oog verliezen wanneer we verwachtingen formuleren.

 

Via de school worden nieuwe mogelijkheden aangeboord. In de schoolcontext   krijgen kinderen kansen om binnen een wettelijk uitgetekend kader talen te leren .

 

Door over de mogelijkheid te beschikken, een taal te beheersen, te spreken en er zich vrij in te durven uitdrukken vergroot de wereld van het kind; over hoe meer talenkennis men immers beschikt,  met des te meer mensen, in tal van situaties kan gecommuniceerd worden.

 

Door over  “ taalkapitaal “ te beschikken  wordt  zowel bij kinderen als bij volwassenen het gevoel  van eigenwaarde en zelfzekerheid sterk gestimuleerd . De durf om zich te uiten is uiteraard van erg groot belang. Vandaar dat het veilig klasklimaat en de kansen tot spreken op school een cruciale rol dienen in te nemen.

 

Om dit te realiseren is een  kindgerichte, ervaringsgerichte en belevingsgerichte aanpak van primordiaal belang. Willen we een kind een ( nieuwe/ vreemde ) taal aanleren, dan moeten we hen als eerste voorwaarde sterk motiveren.

 

Een taal beheersen steunt op een continu opgebouwde reeks vaardigheden. Kennis alleen is dus ruim ontoereikend : kinderen moeten de kennis ook kunnen gebruiken. De durf om tot een effectief en duidelijk gebruik van die taal te komen moet in sterke mate gestimuleerd worden. Om dit te kunnen bereiken creëren we , zoals eerder vermeld, tijdens de lessen een aangename, vertrouwenwekkende en positieve sfeer in een veilige leeromgeving.

Het is aangewezen om de principes van taalvaardigheidonderwijs door te trekken van de lessen Nederlands naar de lessen Frans of naar andere talen wanneer deze op school aangeleerd worden.

 

We moeten ernaar streven dat alle leerlingen hun basiskennis van zowel het Nederlands als het Frans, leergebiedoverschrijdend kunnen  toepassen.

 

Ook voor de samenstelling van het schoolteam betekent dit een grote  uitdaging : de leerkrachten moeten over de nodige competenties, vaardigheden en attitudes beschikken om aan kinderen een nieuwe taal aan te leren en zelf voldoende gemotiveerd zijn om dit op correcte wijze te doen.

De Goudenregen

GO! BASISSCHOOL

bottom of page